Selección para Campus

Na selección dos participantes no campus terase presente asignar participantes ao maior número posible de países, comunidades autónomas e centros educativos. Por iso non se asignará a cada centro máis de 2 participantes mentres outros centros / países / comunidades autónomas con traballos con puntuación igual ou superior ao 50% da máxima que outorgue o xurado, non obteñan representación. Priorizarase así que teñan representación a maior parte dos países e comunidades autónomas participantes.

A selección definitiva require que o centro educativo envíe a un docente responsable da custodia, que formará parte do seminario docente internacional. Para iso, antes de finalizar o curso 2016-2017, terá aprobada a actividade no Consello Escolar ou órgano de goberno con competencia para a aprobación de actividades extraescolares, figurando no acta de aprobación que envíe a indicación expresa dos estudantes participantes e do/os docentes acompañantes con responsabilidades de custodia. Ese docente formará parte do III Seminario docente Climántica -AEPECT, que está aprobado e acreditado con 50 horas de formación por parte do Ministerio de Educación desde decembro de 2016, tramitado no marco do convenio de formación do profesorado coa Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT).

Na selección tamén se terán en conta o número de prazas nas habitacións colectivas da Pousada de Turismo de Aveiro segundo e xénero asignado a cada unha delas, para conseguir completar o total de camas con estudantes do xénero asignado a cada habitación colectiva.

Por tanto estes criterios de selección están orientados polo criterio de que se obteña o maior número posible de centros educativos e de nacionalidades diferentes. Isto é o que motiva que non se outorgue a un centro con representación autores doutros traballos, mentres existan traballos con polo menos o 50% da puntuación do xurado en nacionalidades e centros que aínda non recibiron un premio. Só cando non se dea esta circunstancia, procederase a asignar o seguinte premio a un mesmo centro, o que suporía que dese centro educativo van máis de 2 alumnos. Para o centro escolar organizador este número queda ampliado a 4, e resérvanse 6 prazas para os dous países craves das alianzas estratéxicas contemporáneas do proxecto Climántica: Portugal e México. Tamén se reservan 3 prazas para Polonia, o outro país con rede escolar na Alianza EduCO2cean – Erasmus+. En todos estes casos, séguese esixindo polo menos o 50% da puntuación máxima do xurado. As 31 prazas restantes quedan supeditadas aos criterios xerais establecidos nesta convocatoria para garantir a máxima representación de países, comunidades autónomas e centros educativos. Este número de 31 prazas non reservadas ampliaranse cando non se outorguen algunhas das 19 reservadas para os catro grupos con dereito a reserva.

No caso de que se superen o número de 2 alumnos por centro, porque non haxa máis centros con traballos que obtivesen o 50% da puntuación do xurado, para a asignación dun novo traballo seleccionado a un centro xa representado, terán prioridade os traballos con ao menos un 50% da puntuación do xurado de centros educativos implicados en actividades do proxecto Climántica e na Alianza EduCO2cean no curso 2016-2017, tendo sempre presentes na selección as camas libres por cada xénero nas habitacións colectivas da Pousada Xuvenil de Aveiro, para garantir a cobertura do total de prazas convocadas.

Para a valoración dos traballos, de acordo aos criterios aquí expostos, asignarase aos traballos unha puntuación, que resultará de ponderar dúas valoracións, a do xurado de expertos en Educación Ambiental de diferentes comunidades autónomas e países (75% dá puntuación global) e a das votacións dos usuarios do portal do congreso virtual (25% dá puntuación global). Con esta puntuación seleccionaranse aos autores de traballos individuais ou en parellas que participen no campus científico – artístico – socio -ambiental internacional que terá lugar na Fábrica de Ciencia Viva e da Universidade de Aveiro a celebrar do 2 ao 6 de setembro, de acordo ao programa que se pode descargar deste portal.

Cada centro pode propoñer a máis docentes responsables que un, tendo que figurar todos eles na certificación de aprobación polo órgano de goberno correspondente. Pero só 20 docentes que traballen en centros españois poderán recibir a certificación do Ministerio, polo que para asignar máis prazas docentes por centro con dereito a dilixencia do MECD, terá que haber menos de 20 centros con docentes españois interesados en obter o recoñecemento do Ministerio de Educación. Por iso, para asignar a un centro máis dun docente con dereito a certificación de asistencia do Ministerio, terase en conta a orde de puntuación do xurado aos traballos premiados. Os docentes doutros países recibirán certificación das universidades que participan na organización, pois o recoñecemento do MECD abarca unicamente a docentes españois.

Os criterios que seguirá o xurado internacional para valorar os traballos publicados serán os seguintes:

  1. Grao de adaptación ás bases da convocatoria.
  2. Orixinalidade da proposta.
  3. Rigor na elaboración.
  4. Capacidade de sensibilización.
  5. Grao de madurez, en relación coa idade, na elaboración técnica.
  6. Capacidade de relación entre coñecementos diferentes e de comprensión dos mesmos.